ba baSimona MyslikovjanováIng. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE, se specializuje na interim & talent management, kde již pomohla stovkám firem z potíží. Věnuje se také psychologii, komunikaci, a především talent managementu a growth mindset, a na pracovištích tak pomáhá vytvářet zdravou a silnou firemní kulturu. Kromě toho, že řídí svou firmu SiMyCo s.r.o., je to ještě žena dalších profesí: na jedné straně jako External Executive Director of Human Resources, jindy jako External Interim Director nebo jako Learning, Talent, Communication, Process & Development Specialist. V tomto roce byla oceněna v Top 13 nejúspěšnějších CEO žen ČR v kategorii Obchod a služby.

Zastáváte názor, že každý člověk je talentovaný. Každý z nás v sobě nosí potenciál, který je třeba odhalit. Jak tedy nejlépe rozpoznat, k čemu je jedinec stvořen? Měla byste nějaký příklad z praxe?

Ano, přesně tak. Každý má talent. Neexistuje člověk, který by vůbec neměl talent a nehodil se vůbec k ničemu. Každý je nositelem konkrétních talentů a schopností. Některé vlastnosti jsou již vrozené, jiné získáváme ve velmi mladém věku. Samotný talent však zdaleka nestačí, pokud do jeho rozvoje neinvestujeme dostatek času a energie. Abychom mohli pomoci ostatním jedincům najít a pracovat s jejich potenciálem, musí nejprve začít u sebe. Pokud známe sami sebe, můžeme si víc věřit, a díky tomu dokážeme lépe vnímat svoji hodnotu. V praxi pak hovoříme o sebevyjádření.
Lidé se mohou všemožně lišit výchozími talenty a schopnostmi, zájmy či temperamenty, nicméně každý se může díky úsilí a zkušenostem změnit. Jedinci jsou schopni vlastního rozvoje a mohou dosáhnout svého nejvyššího potenciálu, pokud jsou podporováni v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito na míru jejich potřebám.
Ve své praxi využívám metodu Learning by doing, tedy učení se prostřednictvím praktické implementace, kde jedince poznávám více. K odhalení talentů existují různé specializované testy, kterých také využívám, nicméně já osobně kladu důraz na interakci s jedincem, kde jej poznám, navnímám jeho potřeby, uvažování, pocity, energii a chování. Tedy jeho vzorce. Existuje velmi důležitý vzoreček, kdy se z talentů stávají silné stránky. Jsou to vaše znalosti – tedy talenty a dovednosti – vaše investice, do kterých je třeba investovat dostatek času a energie.
Nedávno jsem vedla velký tréninkový plán pro jednu nemocnici, kde jsem se všemi zaměstnanci v rámci našich meetingů hovořila a poznávala je. Jedna slečna se mi zmínila, že práce na recepci ji baví, nicméně je vystresovaná z pracovního dne, i ze vztahů na pracovišti. Popisovala mi, co zažívá, jak se cítí a co ji užírá. Vytvořily jsme si důvěryhodný vztah, tak jako s každým dalším jedincem. A věci se začaly měnit. Tím, že jsem vedla celý trénink na všech odděleních, včetně managementu, věděla jsem, že se uvolnilo místo na pozici kodérky (administrativní pracovník kontrolující dokumentaci) na oddělení. Ověřila jsem si znalosti a dovednosti recepční a byla jsem přesvědčena, že jako zdravotní sestra s praxí se na toto místo hodí. Zmínila jsem se paní ředitelce o situaci, kterou jsem objevila, a místo bylo slečně nabídnuto. Zpočátku si nebyla jistá, zda nabídku přijme. Potřebovala totiž nejprve porozumět sama sobě. Získala čas na ztotožnění s novou pozicí, které se ujala bravurně, pracovala velmi důsledně, poznala sama sebe. Šla do neznáma a nemohla důvěřovat něčemu, co sama neznala. Její sebedůvěra se posílila a ona se stala šťastnou a spokojenou. Objevila své silné stránky, talenty a svou autentičnost.

Umíte tedy „číst“ lidi?

ba ba aMyslím si, že ano. Tvrdí to reference a spokojenost mých klientů. Ve své praxi musím reagovat pružně, neboť pracuji s lidským zdrojem. Jakékoli chybné rozhodnutí by mohlo negativně ovlivnit jedince či chod celé organizace. Navíc bych mohla jedince zranit z psychologického hlediska. A proto přistupuji ke každému individuálně, vnímám jeho potřeby, naslouchám mu, nenechám se ovlivnit okolím. Je to o naslouchání, porozumění a parafrázi. Opravdového porozumění můžeme dosáhnout pouze tehdy, když nasloucháme a správně klademe otázky. Zajímat se, avšak nehodnotit. Pochopit druhého.
Lhala bych, kdybych nyní nepřiznala, kolik lidí se mě snažilo dříve oklamat. Ovlivnily mě jejich emoce, a v některých případech i manipulace. Jsem velmi empatická a naslouchající, nyní však již si dovolím říci vyzrálá a bystrá.
Velmi často se setkávám s tím, že jedinci hodnotí a posuzují, a vytváří tím rozdíly, bariéry a komunikační šumy. A proto ve své praxi dávám prostor k diskuzím, kde dochází k prezentaci postojů, příběhů, odlišných nebo podobných. Učím jedince naslouchat, projevit hlubší zájem a respekt vůči druhému. Akceptovat rozdílný názor. Práce s lidmi je nádherná, avšak někdy náročná.

Dobrý obchod se stává základem prosperity. A jak se dnes pozná dobrý obchodník nebo ten, kdo pro to má předpoklady?

Ano, souhlasím s vámi, že dobrý obchod se stává základem prosperity. Dnes už nestačí dělat správné věci a dělat je správně. V dnešní době je potřeba hledat výjimečnost, umění být v něčem nejlepší. Základem konkurenceschopnosti není kopírování, ale touha po vyniknutí.
Dobrý obchodník by však neměl opomíjet jak pracovní, tak řídicí procesy jeho společnosti, které přes performance dialog propojí obě oblasti: working capital management a human capital management v jeden celek. Aby procesy fungovaly dobře, musíte mít správné zdroje pro implementaci těchto procesů. A to je přesně má práce.
Mnoho firem hodnotí a navenek prezentuje svoji úspěšnost dle dosaženého obratu, ale aspekt ziskovosti často opomíjejí. Mým posledním úspěchem, který jsem vedla z pozice výkonné ředitelky HR a gastro provozů, bylo nastavení hospodaření na gastro úseku, včetně ubytování, které vykázalo za čtyři měsíce hlavní sezóny bez pár korun tři milióny čistého zisku. A to díky nastavení správného profitabilního hospodaření.
Pro mnoho firem u nás ještě bohužel není důležitou disciplínou poprodejní servis, protože je pro ně důležité hlavně vyrábět, prodávat. Tyto firmy, osoby si však neuvědomují, že spokojenost zákazníka tvoří nejen kvalitní produkt, ale také komplexní servis a potřebná péče. A proto: posilujte a upevňujte obchodní vztahy. Budujte vzájemnou interakci, což považuji za nezbytný předpoklad obchodu.

V současné rozkolísané době, kdy mnoho lidí i firem zápasí s ekonomickou nejistotou, kdy přestávají platit pravidla hry, na něž jsme byli několik desetiletí zvyklí, role obchodu roste. Jak ale udělat dobrý obchod? Takový, který bude výhodný pro obě strany?

Je třeba disruptovat myšlení. Krize v řečtině znamená rozhodnutí, ale i křižovatka.

  •  Přestaňte čekat, až to přejde... pracujte s tím tak, jako by to již nemělo odejít.
  •  Přestaňte hledat správné odpovědi... začněte rychle sbírat nové zkušenosti.
  • Pokládejte otázky, za které byste se před několika měsíci styděli ... kam až jste posunuli hranice toho, co je akceptovatelné a myslitelné.
  • Pro koho chcete být relevantní ... budujte
    trvalé vztahy.

Nyní to není o tom, kdo co jak umí, ale o tom, jak se kdo rychle adaptuje.

Souvisí to s důvěrou, vztahy v businessu. Jsou opravdu tak špatné, jak si někdy myslíme? Nebo neumíme hledat v tom všem, co se kolem nás děje, to lepší?

Vztahy v podnikání jsou nezbytnou součástí podpory správných partnerství, která pomohou vaší společnosti růst. Nemyslím si, že jsou špatné, ba naopak. Pojďme tomu naproti, vytvářejme přátelství, nové vztahy, ze kterých pak vznikají ta nejlepší doporučení a zakázky.
Vybudovat si důvěru je v businessu velmi důležité. Když se dva či více lidí spojí v harmonickém duchu a postupují ke konečnému cíli nebo záměru, staví se do situace, kdy prostřednictvím spojenectví vstřebávají sílu přímo z velké zásobárny nekonečné inteligence. A k tomu, když dodají svou energii, tak je harmonie a B2B vztah vytvořen.
a bbaJelikož ráda posouvám věci dále, a nestagnuji, založila jsem board expertů v různých oborech. V International Expert Business Boardu, kde se pravidelně scházíme, tvoříme, vzájemně se doporučujeme, konzultujeme, radíme, vzděláváme ostatní, přičemž nikdy nezapomínáme na úsměv, empatii a emoce, které by neměly v businessu chybět.

Ale také to má co dělat s uměním nabídnout, co ten druhý potřebuje...

Napadá mě krásná myšlenka od Jay Danzie, a tedy jednoduchý recept pro vás:
Váš úsměv je vaše logo,
vaše osobnost je vaší vizitkou,
a to, jak se lidé cítí po setkání s vámi,
je vaší obchodní značkou.

Vaše společnost dokáže těm druhým jmenovaným pomoci, ukázat cestu, třeba právě odhalováním talentů. Jak s týmem pracujete?

Generace se střídají, a velký důraz je proto kladen na diverzitu a inkluzi. Současně se rychle mění a vyvíjejí dovednosti potřebné k výkonu práce, a důležitý je proto neustálý osobní a profesní rozvoj. Klíčové je proto plánovat pracovní sílu a pochopit její specifika a potřeby.
Lidské zdroje se stávají nejcennější složkou organizace, a proto s nimi pracujme. Carl Gustav Jung byl prvním, kdo si všiml, že lidé se výrazně liší ve způsobu přijímaní a hodnocení informací. Poukázal na rozdílnost v lidské psychice. A proto pouze jejich správným vedením a péčí o ně lze dosáhnout udržitelné konkurenční výhody. Lidé jsou nositelé znalostí a znalost je nejdůležitější formou kapitálu podniku. A proto s nimi pracujme jako s živými organizmy, ne jako se shlukem osob na jednom místě.
Nehledejme chyby, ale potenciál. V organizaci probíhá řada sociálních procesů, které ovlivňují její fungování. Pokud chcete při budování firemní kultury skutečně uspět, je zcela zásadní věnovat se interakci vytváření sítí, komunikaci, chování ve skupině a typologií osobností, vedení, moci, politice a nezapomínat na konflikty, stejně jako naslouchat potřebám lidí uvnitř firmy.
A jak s týmem pracuji? Je pro mě vždy důležité mluvit s jednotlivými pracovníky, protože potřebuji získat informace i od nich, vědět, jaká je jejich vize a kam míří. Sama si pak vytvořím nezkreslený názor a detailní plán, co vše je potřeba udělat. Ale vždy musím mít zpětnou vazbu, je to o spolupráci, ne o tom, že já jim budu dávat několik hodin nějaké školení, pak zaklapnu notebook a půjdu domů. Tak to nefunguje. Musí mezi námi být vybudovaný důvěrný vztah, zároveň potřebuji slyšet i striktní ne.

Mohla byste to rozvést?

Mým hlavním úkolem z pozice External Executive Director of HR je vytvořit inspirativní prostředí, kde se zaměstnanci nebudou bát sdílet své myšlenky, náměty, podněty a nápady, a kde jim jejich práce bude dávat smysl.
Pokud chceme opravdu pochopit sociální svět, porozumět sobě a ostatním, překonat mnohé z překážek, které nám brání žít bohatý plnohodnotný život, potřebujeme pochopit vliv subliminálního světa, jenž je ukryt v každém z nás – tedy pod povrchem naší vědomé mysli.
Učím jedince, jak podpořit růstové myšlení, dále se za mé přítomnosti naučí techniky efektivní komunikace, posílí sílu disruptivního myšlení či se naučí, jak snadno se dá předejít stížnostem a současně navrhnout nejoptimálnější řešení. Dost často si totiž uchováváme v mysli negativní emoce, které nám poté ovlivňují náladu. Z každé negativní informace se naučí vyhodnotit pozitivní fakta. Je to velmi náročné, nicméně dá se to naučit a nastavit jak u jedinců, tak celých týmů.
Změny firemní kultury můžeme dosáhnout jedině výchovou a vzděláváním všech pracovníků podle předem stanoveného programu, a především vysvětlením smyslu, z jakého důvodu se do tohoto programu pouštíte, a účinným odměňováním žádoucích projevů a pracovních postojů. Všichni manažeři by si měli uvědomit, že mezilidské vztahy a pracovní atmosféra se přenáší nejen mezi zaměstnanci samotnými. Působí na obchodní partnery, a hlavně na zákazníky. A proto je nutné dbát o vzájemnou interakci. Protože bez pochopení smyslu celé akce každého ze zaměstnanců – od vrcholového manažera pro vrátného – nedojde k posunu ani uvnitř firmy, ale ani v obrazu vaší společnosti navenek. Jedině firma, která bude naslouchat a dávat najevo, že se o svůj tým zajímá, se zpětnou vazbou to myslí vážně, uspěje.

Hodně sázíte na vzdělávání zaměstnanců. Je o ně stále zájem? I v této komplikované tržní situaci? Mají na to firmy finanční prostředky? Anebo jinak – dokážete je přesvědčit, aby na vzdělávání peníze nepřestaly vynakládat?

I když nás pandemie covid-19 nemile překvapila, nyní i válka na Ukrajině, musíme se všichni s touto situací vypořádat. Neplýtvejme časem a přestaňme čekat, až to přejde. Doporučuji všem: pracujte s tím tak, jako by to již nikdy nemělo odejít. Naučme se tvořit nové situace, nové bezpečné cesty. Využijme čas pro vzdělávání. Rozvoj zaměstnanců nemají být pouze vykázaná čísla v účetnictví, nýbrž zhodnocená investice, se kterou můžeme počítat a stavět na ní efektivnější naplňování cílů firmy. A proto je potřeba, aby zaměstnanci znali smysl školení.
Ano, naštěstí je o školení, celé tréninkové plány, stále zájem. Firmy v této době využívají vzdělávání přes de minimis, kdy díky členství v různých asociacích mohou svoje týmy proškolit „zadarmo“.
Minulý týden jsem byla pozvána na výjezdní zasedání, kde jsem měla představit sebe a okruhy, kterými se budeme zabývat. Nakonec si pan ředitel přál, abych z našeho představení udělala dvouhodinovou přednášku. A tak jsem po našem představení vložila jednu aktivitu, která mi odkryla vazby, procesy a fungování společnosti. Jsem za tato setkání ráda, protože už zde týmy navnímám, seznámím se, zjistím jejich potřeby, které respektuji.

Značka SIMYCO náleží mezi ty úspěšné stejně jako vy, zakladatelka, žena, která patří mezi 36 výjimečných manažerů České republiky a současně do Top 13 nejúspěšnějších CEO žen ČR, v kategorii obchod a služby. Jak vás motivuje takové ocenění?

Ocenění jsou velmi příjemná, a děkuji za ně. Motivují mě v mé práci, i v mém seberozvoji. Jsou pro mě odměnou mé dosavadní práce, která mě moc baví a naplňuje. Ta nejcennější zpětná vazba je však od mých obchodních partnerů, od účastníků kurzů či jednotlivců a týmů, se kterými nastavuji procesy na jejich půdě. To je pro mě to největší ocenění – spokojený klient, kterému se daří.

otázky připravila Eva Brixi