Mastercard MIWE 02Ženy jsou ve sféře podnikání jedním z nejcennějších aktiv světové ekonomiky. Nový celosvětový průzkum společnosti Mastercard ukázal na velkou odolnost podnikatelek navzdory velkým obtížím vyvolaným pandemií koronaviru. Na prvních místech světového žebříčku ekonomik z pohledu podmínek pro podnikání žen se umístily Spojené státy americké, Nový Zéland a Kanada. Česko na 39. pozici se sice mírně zlepšilo, mezi vyspělými zeměmi ale výrazně zaostává. Informace vyplývají z již pátého vydání zprávy Mastercard Index of Women entrepreneurs (Index žen podnikatelek, MIWE), která popisuje podnikání žen v 65 zemích světa. Zahrnuje tak 82 % světové ženské pracovní síly.

Celosvětový přehled o podnikání žen vyzdvihuje země, ve kterých je pro ženy nejsnadnější uspět, a poukazuje naopak na ty, kde značná nerovnost mezi pohlavími poškozuje celou společnost. V čerstvé zprávě MIWE se na prvních třech místech celkového žebříčku umístily Spojené státy, Nový Zéland a Kanada. Tyto země dosáhly vysokého hodnocení ve všech třech posuzovaných oblastech: (1) pokrok v postavení žen jako podnikatelek, (2) přístup ke znalostem a financování a (3) faktory podporující podnikání. V těchto zemích panují vhodné podmínky pro to, aby ženy měly snadný přístup k finanční podpoře a službám, a mohly snadno zahajovat, provozovat a rozvíjet svou podnikatelskou činnost. Na ženy zde také připadá vysoký podíl vlastnictví firem, a to díky příznivým podmínkám v podobě vysoké kvality řízení a správy, pozitivního kulturního a společenského postoje k podnikání žen a příznivé dynamiky podnikatelského prostředí.
Česká republika se umístila v žebříčku v sousedství zemí jako Botswana, Peru, Jižní Afrika nebo Vietnam. Meziročně si Česko o tři příč­ky polepšilo. Mírné zlepšení celkového skóre zaznamenalo i v předchozích letech. Oproti dalším rozvinutým ekonomikám nicméně Čes­ká republika zaostává zejména v oblasti přístupu žen ke znalostem a financování jejich podnikání. Velmi podprůměrné výsledky Čes­ko zaznamenalo i v oblasti vládní podpory drobným a středním podnikatelům.
Míra podnikatelské aktivity je v Česku mezi muži dva a půl krát vyšší než u žen. Mezi businessovými lídry a majiteli podniků je poměr mužů a žen dokonce 3 : 1. V praxi tedy na každou ženu v pozici majitelky firmy nebo vysoké manažerky připadají tři muži. Mezi muži podnikateli a ženami podnikatelkami v České republice jsou taky velké rozdíly, co se týče hlavních motivací k samostatné výdělečné činnosti. Muži častěji uvádějí jako hlavní důvod pro začátek svého podnikání dobrou příležitost (77 % mužů, 71 % žen). Ženy na druhou stranu častěji začínají podnikat z důvodů nezbytnosti (27 % žen, 21 % mužů).
„K tomu, abychom dokázali využít plný potenciál globálního hospodářského oživení, je nezbytné usilovat o udržitelný a inkluzivní růst, který posiluje postavení žen podnikatelek a podporuje ženami vlastněné firmy,“ uvedl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko a dodal: „Zpráva Mastercard Index of Women Entrepreneurs popisuje některé z nejvýznamnějších překážek, s nimiž se ženy musejí v podnikání vyrovnávat. Uvádí však i nadějné ukazatele pozitivních změn v mnoha zemích. S tím, jak pandemie urychlila přechod k digitální ekonomice, je ještě důležitější než dřív, aby měly podnikatelky z digitální ekonomiky odpovídající prospěch.“
Ve 14 ze zemí zahrnutých do nejnovější studie MIWE byl zaznamenán nárůst podílu žen v zaměstnání. Současně však údaje Mezinárodní organizace práce ukazují, že celosvětově se v roce 2020 zaměstnanost žen snížila o 5 %, přičemž zaměstnanost mužů ve stejném období poklesla o necelá 4 %. Přes veškeré úsilí vynakládané v posledních dvou letech po celém světě na zmírnění dopadů pandemie onemocnění covid-19 měl související hospodářský pokles na ženy nepoměrně větší dopad. V souvislosti s tím hrozí, že přijdou vniveč desetiletí snah o dosažení rovnosti pohlaví na pracovištích a v podnikání. To by okamžik, kdy by se měl konečně setřít rozdíl mezi výdělky mužů a žen, oddálilo o dalších 36 let. I přes obtížné podmínky prokazují ženy svou podnikatelskou odolnost. V deseti ze sledovaných ekonomik překonávají v podnikatelské aktivitě své mužské protějšky. Jejich obchodní duch dokáže dennodenně nalézat příležitosti ke změnám a rozvoji. Je to vlastnost, kterou se ženy v podnikání vyznačovaly dávno před začátkem současného hospodářského poklesu. Pokračující podpora potřebného společenského, politického a finančního porozumění a tvorba podmínek pro to, aby tento podnikatelský duch mohl úspěšně naplňovat svůj potenciál, mají zásadní význam pro další hospodářský růst.
K rychlejšímu a lépe vyváženému hospodářskému oživení tak mohou významně přispět takové vládní politiky, které se budou cíleně zaměřovat na podporu podnikání žen. Společnost Mastercard se v rámci svého úsilí o vytvoření světa, v němž mají ženy v podnikání rovnocenné zastoupení a podporu, zavázala, že do roku 2025 zajistí přístup k digitální ekonomice 25 miliónům podnikatelek po celém světě. Posílení podnikatelských možností žen bude nejen katalyzátorem růstu a inovací, ale také pozvedne komunity kolem úspěšných žen a podpoří globální oživení, které bude spravedlivější a udržitelnější pro všechny. (tz)