webúvodní9Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D., je řadu let předsedkyní Klastru českých nábytkářů. Výsledky usilovné práce, která ji i nesmírně baví, jsou dobře viditelné. Loni, v 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU, zvítězila v kategorii Nezisková sféra. Jak toto ocenění vnímá v kontextu své profese, si můžete přečíst v následujících řádcích:

Velmi úspěšně jste zabodovala v loňské soutěži MANAŽER ROKU. Co vám toto ocenění ukázalo?

Ocenění za poslední roky bylo více. Kromě toho v soutěži MANAŽER ROKU, to byla Zlatý klastr, Stříbrná známka klastrové excelence, ocenění za rozvoj internacionalizace a propagace ČR. Ukázala mi, že procesy a řídicí mechanizmy k poskytování kvalitnějších služeb našim členům máme v klastru nastavené správně. Moje práce a práce mých kolegů je především poskytnout pro naše členy takové služby, které jim zajistí úspěch a konkurenceschopnost na globálním trhu. Pro mě osobně jsou všechna tato ocenění zpětnou vazbou mého úsilí a moc si jich vážím.

Jací jsou čeští výrobci nábytku? Co mají společného, čím se od sebe liší?

Výrobci nábytku jsou velice pracovití, precizní a hodně dbají na kvalitu odvedené práce. Umí skvěle své řemeslo, ale bohužel nejsou tak dobří v oblasti propagace, marketingu a práce s designem. To má velká část výrobců opravdu společné. A čím se liší? Je to specializací, prací s materiály, spoluprací s designéry i množstvím zaměstnanců a kvalitou technologií, které jsou dnes také velmi zásadní.2

Proč vznikl váš klastr a kdo ho před lety ini­cioval?

Vznik Klastru českých nábytkářů iniciovaly v roce 2006 nábytkářská družstva sdružená ve Svazu českých a moravských výrobních družstev a Mendelova univerzita v Brně. Klastr vznikl za účelem podpory mezinárodní konkurenceschopnosti a ekonomického růstu členských firem klastru prostřednictvím důrazu na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. A také za účelem trvalého zkvalitňování vazeb mezi výzkumnými institucemi a podnikatelskou sférou v oblasti nábytkářského průmyslu a posílení internacionalizace klastru.

Klastr je prostor, který napomáhá při odstraňování komunikačních bariér. Problémem je to, že řada podniků dosud trpí přehnanou uzavřeností. V klastru je důležitá komunikační otevřenost, protože je známkou partnerské rovnocennosti a také obohacuje nejen samotného člena, ale i ostatní členy navzájem. Díky otevřené komunikaci vznikají kontakty a přístup k většímu rozsahu příležitostí. Strategii klastru formuje vzájemné sdělování společných zájmů, potřeb a problémů, a to umožňuje hledat způsoby jejich řešení. KČN také poskytuje možnost setkání formou B2B, matchmakingů a networkingu.

Dnes jsou členy KČN top české nábytkářské a dřevozpracující firmy, obchodníci, vystavovatelé v oblasti nábytkářství, univerzity a výzkumné ústavy.

Může do uskupení vstoupit nový člen? Třeba malá firma, která se zabývá výrobou či renovací nábytku, nebo designérské studio?

Klastr českých nábytkářů, největší klastr se zaměřením na nábytkářský, dřevozpracující průmysl, interiérovou tvorbu, je otevřenou organizací, do které může vstoupit každý český nábytkář ztotožňující se s cíli a vizí KČN. Přičemž vizí klastru je již zmíněná podpora konkurenceschopnosti členů na tuzemském i mezinárodním trhu. Chceme se aktivně podílet na vytváření nových trendů v oblasti nábytkářského průmyslu a bydlení.

7Cílem je zlepšit přístup členských firem k moderním technologiím. Podpořit u svých členů využití možností kolektivního výzkumu a intenzivní zužitkování výstupů společných výzkumných a vývojových činností zaváděním inovativních procesů a produktů do výroby. Podpořit zahraniční aktivity klastru a jeho členských firem ve vytipovaných zahraničních teritoriích. Posílit společnou propagaci a prezentaci členských firem prostřednictvím společné účasti na veletrzích a výstavách doma i v zahraničí, pořádáním odborných konferencí a seminářů. A dále rozvinout vzájemnou spolupráci jednotlivých členů KČN prostřednictvím realizace společných setkání, akcí, společného nákupu produktů a služeb a kooperací členů při výrobě a dodávkách velkých interiérových celků v ČR a ve světě.

A dosavadní výsledky? Daří se vám posilovat exportní aktivity členů, uspěli jste v projektech pro zahraniční klientelu?

V rámci internacionalizace se klastr zapojuje do mezinárodních projektů, mapuje trhy, identifikuje tržní příležitosti, sdílí informace a zkušenosti, rozvíjí export, vyhledává kontakty pro navázání spolupráce, organizuje společné výstavy členů klastru, organizuje Mise do zahraničí a study visit... KČN je také iniciátorem mezinárodního partnerství Furniture and Woodworking Cluster Partnership, prvního mezinárodního nábytkářského metaklastru v EU, který v současné době sdružuje sedm klastrových organizací z České republiky, Španělska, Švédska, Slovinska, Itálie a Rumunska. Propojení s jinými nábytkářskými klastry v rámci EU poskytuje další prostor pro export našich členů a pro vznik nových partnerství. V souladu s internacionalizačními aktivitami KČN se již v minulosti podařilo etablovat členy klastru na trhu na Ukrajině, ve Vietnamu, v Anglii, v Německu. Nyní se věnujeme vstupu na trhy v USA, Kanadě, Egyptě, Jihoafrické republice a Turecku. V rámci naplňování našeho hesla Spojujeme firmy a trhy se nám podařilo propojit české nábytkáře se zahraničními výrobci, obchodníky a zákazníky. Těší mě, že se nám dlouhodobě daří rozvíjet a podporovat české nábytkářské firmy. V těchto aktivitách budeme i nadále pokračovat. Již teď máme v plánu několik zahraničních misí.

Co jste dokázali na domácí půdě například v oblasti inovací či výzkumu a vývoje?

Klastr propojuje své členy s akademickou a vědecko-výzkumnou sférou a iniciuje vědecko-výzkumné a inovační aktivity. Zapojuje se, nebo je sám nositelem, do projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků. Rovněž v rámci svých aktivit napomáhá komercializaci výsledků vědy a výzkumu, transferu technologií a jejich aplikaci do průmyslové sféry. V rámci svých projektů buduje klastr také sdílenou infrastrukturu, a pomáhá tak svým členům minimalizovat náklady na VaVaI. Výsledem vlastních VaV projektů KČN je doposud deset funkční vzorků, čtyři užitné vzory a dvě ověřené technologie. Uplatnění výsledků VaVaI projektů v praxi je zajištěno poskytnutím licencí formou licenčních smluv.
Klastr má své sídlo v Brně a má čtyři Technologická centra. Všechna centra jsou vybavena unikátní infrastrukturou. Klastr tak zlepšuje přístup firem k přístrojovému zařízení a vybavení potřebnému pro výzkumné a vývojové činnosti, která slouží nejen při realizaci VaV projektů klastru. V rámci VaV projektů ostatních subjektů – členů klastru, poskytujeme konzultační služby v rámci své oborové specializace.6

Které kousky nábytku prošly v posledních letech největšími změnami?

Určitě je to domácí pracoviště, což bylo reakcí na pandemii covidu. Dále je to různé multifunkční vybavení interiéru vhodné do malometrážních bytů, což bude v blízké budoucnosti dle predikcí ještě více žádané. Nutné je zmínit také úložné prostory, které prošly velkými změnami za poslední roky. Jde například o novodobé „obývací stěny“, které sahají až ke stropu a obsahují různé police, vitríny i dvířka s různými typy otevírání a jsou doplněné LED osvětlením.

Mění se i na základě vaší vize a aktivit vztah Čechů k interiérové tvorbě, k vybavení bytů, kanceláří, k estetickému vnímání prostoru? Nebo jsme národ stále ještě příliš konzervativní?

Určitě jsme národ konzervativní, i když změny nastávají. Jsou to ale drobné krůčky, kterými se postoj Čechů k vybavení interiérů mění. Lidé jsou v posledních letech ochotnější pořídit si kvalitní nábytek, jenž dlouho vydrží. Také se mnohem více spolupracuje s interiérovými designéry a architekty, kteří navrhují interiéry na míru, a toto vybavení je pak vyrobeno lokálně.

Vzpomenete si, co vás přivedlo k manažerské pozici v klastru a zkusíte charakterizovat, co vás motivuje v něm působit i nadále?

Nabídku pracovat v klastru jsem dostala v posledním ročníku doktorského studia na Mendlově univerzitě. Vzhledem k tomu, že práce spojovala vše, co mě bavilo, a poskytovala mi rozvoj mých dovednosti, neváhala jsem a výzvu jsem přijala. Abychom se mohli jako KČN zapojovat do národních i mezinárodních VaV projektů, musíme sledovat trendy, včas se rozhodnout k jejich aplikaci, přijmout jasná rozhodnutí. Ve všech těchto situacích musím prokazovat svoji rozhodnost a strategické myšlení. Již podruhé jsem byla zvolená členskou základnou předsedkyní klastru, což je pro mě zpětnou vazbou, že moje osoba je členy vnímána jako důvěryhodná a hodná tohoto postu.

Pod tlakem různých okolností a situací, které s sebou život nese (pandemie, krize, různé výzvy...), dokážu dělat jasná rozhodnutí a nalézat originální řešení. Díky svým manažerským dovednostem řídím plnění úkolů, lidi i celé týmy. Snažím se být empatická a jasně komunikuji, abych podpořila tým nebo projekt. Vůdčí schopnosti využívám při organizování všech druhů kapacit k dosažení společného cíle. Dovednosti v oblasti řešení problémů jsou vlastnosti, které mi pomáhají určit zdroj problému a rychle najít efektivní řešení. Rozmanitost mé práce a pocit svobody a naplnění potřeby být za své činy zodpovědná jsou pro mne hlavní motivací v klastru i nadále působit.

Je složité mít v dnešním dynamicky měnícím se světě vize?

Dnes se svět rychle mění a každý manažer musí být ve střehu, aby se nejenom přizpůsoboval, ale také udával směrování oboru skrze své vize. Toto tempo mě baví a posouvá vpřed. Mám jasnou vizi a strategii, kterou se řídím. Profesionální rozhodování je v současné dynamické době zásadní. Zásadní je být schopen se přizpůsobit okolnostem, reagovat na změny okolností nebo výkonnosti, a v případě potřeby změnit svůj přístup.

S jakými vyhlídkami vstupuje klastr do roku 2024?

Do roku 2024 vstupujeme s vidinou navázat na aktivity realizované v předešlých rocích. Aktivity, které máme na rok 2024 plánované, se budou týkat zavedení pokročilých technologií, digitalizace, nízkouhlíkových řešení či obecné přípravy MSP na zelenou či digitální transformaci. Dále pak pořádání vzájemných setkání a odborných akcí, zaměřených na upevnění a zlepšení vzájemné spolupráce stávajících i potenciálních členů klastru a intenzivnější sdílení znalostí, prezentace KČN na veletrzích, rozšíření a upevnění služeb KČN a networkingu s dalšími specializovanými organizacemi. Zaměříme se i na rozvoj technologických center klastru a na další VVaI aktivity. Všechny tyto aktivity budeme realizovat z finančních prostředků programu OPTAK Spolupráce – Klastry. V novém roce zahájíme rovněž několik mezinárodních projektů. Cílem je také posílit povědomí o Klastru českých nábytkářů mezi odbornou i laickou veřejností, i mezi studenty oboru nábytek, design. Na konci ro-
ku 2024 bude KČN usilovat o získání zlaté známky klastrové excelence. Vizí a cílů je dost. Proto si všichni přejme, ať je pro nás
rok 2024 rokem úspěchů a splněných snů.

otázky připravila Eva Brixi