NOS5739 finIvana BrancuzkáDaně a jak na ně! Pro mnohé podnikatele noční můra, protože chybné daňové přiznání může mít pro jejich business nepříjemné, a někdy i fatální následky. I v této oblasti je dobré jít k profesionálům a přenést starost a případná rizika na ně. Proto jsme oslovili Ivanu Brancuzkou, jež má více než dvacetileté zkušenosti v účetnictví, mzdách a personalistice. Od roku 2008 spolupracuje se společností Contract Administration jako členka týmu outsourcingu služeb v oblasti HR a mezd. Ve společnosti prošla všemi úrovněmi své kariéry, nejprve jako mzdová účetní, a nakonec jako jednatelka CA. Několik měsíců zastává Ivana Brancuzká pozici Country Manager společnosti Crowe a Contract Administration v České republice. Odpovídá na otázky, které její klienti pokládají nejčastěji.

S jakými daňovými novinkami musí podnikatelé počítat v tomto roce?

Mezi největší daňovou změnu, která je platná od roku 2023, určitě počítám zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na úroveň dvou miliónů korun. O zvýšení limitu se hovořilo již nějakou dobu, nicméně až nyní změna vešla v účinnost. V souvislosti se změnami v oblasti DPH došlo také k modifikaci lhůt, které zákon ukládá plátci pro jeho reakci. Nově plátce daně má povinnost změnit, doplnit či potvrdit údaje v kontrolním hlášení ve lhůtě 17 dní od dodání výzvy do datové schránky. U daně z příjmů bych zařadila mezi stěžejní změny nová pásma pro paušální daň a zvýšení limitů, od kterých je nutné podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Mění se termíny pro podání daňového přiznání a možné sankce?

Základní termín pro podání daňového přiznání se liší v návaznosti na to, zda se podává daňo-vé přiznání v listinné podobě, elektronicky, respektive na základě udělené plné moci daňovému poradci či advokátovi. Podle daňového řádu se přiznání k dani z příjmu fyzických osob podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, tj. pro rok 2022 jde o lhůtu 3. dubna 2023. Pokud je daňové přiznání podáno elektronicky, lhůta je na úrovni čtyř měsíců
po ukončení zdaňovacího období. Oproti tomu v případě podání na základě plné moci udělené advokátovi nebo daňovému poradci je nutné daňové přiznání podat ve lhůtě do šesti měsíců po ukončení zdaňovacího období. Pokud daňové přiznání není podáno včas, vystavuje se poplatník sankci ve formě pokuty za pozdní podání. V situaci, kdy daňová povinnost není uhrazena v termínu splatnosti, správce daně vyměřuje úrok z prodlení.

 NOS5755 finKontrola z finančního úřadu bývá strašákem, jemuž by se firmy rády vyhnuly. Mohou?

Tuto otázku dostáváme od našich klientů poměrně často. Bohužel doba, kdy společnost, co měla sídlo v Praze a mohla se „spolehnout“ na statistiku, že v Praze přijde daňová kontrola jedenkrát za sto let, je pryč. V dnešní době může subjekt sídlící v hlavním městě, má provozovnu v Ostravě, kontrolovat klidně finanční úřad z Plzně. Asi obecně lze říci, že větší šance pro kontrolu je konstantní generování daňové ztráty, odečet položek výzkumu a vývoje či transakce se spojenými osobami. Jen pro představu, podle veřejně dostupných zdrojů bylo v roce 2021 ukončeno celkem zhruba 6500 kontrol, z nichž asi dvě třetiny skončily s nálezem.

Lépe je budovat důvěru a etická pravidla v účetnictví. Poraďte, jak na to.

Důvěra roste, pokud klient a poskytovatel drží dohodnutá pravidla v deadlinech. Nám se vždy vyplatilo umět přiznat chybu, a ne
doufat, že se nějak „skryje“. Také je nutné v každém případě komunikovat profesionálně, zároveň ale srozumitelně, není nic horšího, než když klient nerozumí našim výstupům. Důvěra roste, pokud poskytovatel služeb pravidelně upozorňuje na novinky v legislativě, poukáže na některé problematické body a umí doporučit jiné experty (právníci, znalci), ale také zkoordinovat proces s nimi.

Když plátce využije službu externího vedení účetnictví, co získá?

Zásadní výhodou externího vedení účetnictví je flexibilita, zastupitelnost a v případě menších společností, které nemají velké množství transakcí, také značná úspora nákladů. Například náklady na provoz a aktualizaci účetního softwaru nese zpracovatel. V našich týmech poskytujících mzdové a účetní služby máme několikastupňovou strukturu, díky které jsme schopni poradit si i s velmi obtížnými účetními případy. Odbornost účetní je zvýšena faktem, že je součástí kolektivu dalších odborníků. Velmi často našim účetním pomáhají také naši daňoví poradci či auditoři. Znalosti všech profesionálů v našem týmu považujeme za další nezpochybnitelnou výhodu a přidanou hodnotu externího vedení účetnictví. Zodpovědnost za zpracování v souladu s platnou českou legislativou je plně na externím zpracovateli mezd. Náklady na personální obsazení nese externí zpracovatel.
Nevýhodou může být obtížnější komunikace mezi účetní a klientem, kterou ale z mého pohledu eliminovala možnost používání komunikačních aplikací. Zároveň je třeba vynaložit větší úsilí při prvotním nastavení komunikace mezí účetní a klientem, aby účetní neunikly některé informace mající vliv na správné zpracování účetnictví.

Jako žena citlivěji vnímáte rovné postavení v pracovním kolektivu. Jste se svou pozicí spokojena?

V naší společnosti je velké zastoupení žen. Ženy hrají klíčovou roli ve vývoji naší organizace od samého počátku. Jsou základem našeho úspěchu. Podporujeme také posilování postavení žen. Čísla hovoří sama za sebe. Přibližně 80 % všech zaměstnanců naší skupiny tvoří ženy. Ženy navíc zastávají většinu vedoucích a řídicích pozic. Nicméně nejde jen o čísla. Jsme organizace velmi přátelská k ženám. Ženy si nemusí vybírat mezi kariérou a mateřstvím. Při odchodu na mateřskou dovolenou se nemusí obávat, že by přišly o práci. Jejich místo je zajištěno a po skončení dovolené jsou velmi vítány zpět. Kombinovat práci a péči o děti je také možné. Je respektována rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Ve společnosti Advartis jsme navíc proti ageizmu. Pracují u nás ženy všech věkových kategorií.
Nerespektujeme žádnou formu genderové diskriminace a sexizmu. Ženám zaručujeme pomoc v případě nevhodného chování ze strany spolupracovníků. Vynakládáme veškeré úsilí, aby naše organizace byla bezpečným a příjemným místem pro práci.

A proč jste se zaměřila právě na témata mezd, účetnictví, daňového poradenství?

Vystudovala jsem obor Ekonomie a Management. Tím pádem mé směřování v profesní dráze šlo ruku v ruce s mým vzděláním. Jsem „naplavenina Prahy“ a v době začátku mé kariéry jsem neměla jasnou představu, kde chci žít. Když jsem uvažovala, jakou cestou se ideálně vydat, tak, abych našla uplatnění na trhu, kamkoliv mě kroky zavedou, tak jasnou volbou bylo účetnictví a mzdy. Profesionálové v tomto oboru budou potřeba vždy a všude a je jedno, jestli žijete v Aši, v Praze, nebo v Ostravě.
Moje racionální uvažování mě přivedlo k práci, která mě pak neskutečně začala bavit.
Teď už mám kolem sebe týmy profesionálů a báječných lidí a jsme schopni poskytnout špičkové služby napříč celou naší zemí. A díky tomu, že patříme do mezinárodní sítě Crowe, i po světě.

mnoho pracovních úspěchů popřál
Pavel Kačer