web copy copy copy copyVždycky jsem milovala cestu vlakem, což trvá. Míhání krajiny za oknem, polospánek plný snění, četba knížky, na niž jindy nezbýval čas. Rychlík, jenž ho zkracoval, motoráček, který některými kopci projížděl pomaloučku až vyhlídkově a já mohla očima hledat hříbky na okraji lesa. Nespočet příhod, návrat z rande tajně v uhláku, zastavení mezinárodního expresu na pražském hlavním nádraží, byť to bylo porušení předpisu, jen abych stihla vánoční reportáž o přepravě balíčků pod stromeček... I uklízet jsem vagóny chodívala, bývala to dobře placená brigáda, stejně jako se hodily volňásky, které jsme za odměnu dostávaly jako studentky, které v jisté nádražní restauraci umývaly nádobí.

Od té doby se hodně změnilo. Členské subjekty sdružené v Asociaci podniků českého železničního průmyslu jsou unikátními hráči na trhu a představují srdce českého průmyslu. Know-how, které mají, výzkum, vývoj i výroba zasahují do odvětví v celém světě. O reprezentaci české průmyslové tradice hovořila generální ředitelka asociace Ing. Marie Vopálenská:

Železnice kdysi dávno převrátila svět naruby. Popohnala ho k vyšším výkonům, tedy podpořila rozvoj průmyslu i možnosti lidí cestovat, setkávat se, poznávat. Jak toto odvětví hodnotit dnes? Co znamená pro planetu, Českou republiku?

2023 Vopalenska Marie foto1Železnice je udržitelný způsob dopravy a na rozdíl třeba od automobilové či letecké dopravy neprodukuje žádnou další rostoucí zátěž pro životní prostředí. I poslední údaje Eurostatu hovoří o tom, že největší podíl na zvyšování škodlivých emisí má silniční doprava, a naopak železniční téměř žádný. Díky tomu a díky zrychlování, novým technologiím a rozvoji nových typů služeb zažívá železnice opět skutečnou renezanci. Právě železniční doprava má jako jediná potenciál dostatečně kapacitně uspokojit růst poptávky po cestování, po převážení nákladu a zboží, a současně nezvyšovat zátěž životního prostředí. Železniční doprava je rovněž bezpečný způsob dopravy a cestování a je také doslova laboratoří pro nové technologie, které bezpečnost mobility dále zvyšují. Tyto perspektivy samozřejmě platí nejen globálně, ale i pro Českou republiku.

Podle výsledků členů vaší asociace se dá potvrdit, že skýtá stále nedozírný poten­ciál pro možnosti člověka, od inovací až po tajuplné literární detektivní příběhy, přes rozvoj cestovního ruchu až po snižování ekologické zátěže matičky Země...

Ano, potenciál nových přístupů a inovací je skutečně doslova nevyčerpatelný. Právě inovace jsou to, co je hnacím motorem rozvoje železnice do budoucna. A jde o inovace v řadě oblastí – automatizované řízení dopravy, nové typy pohonů vozidel, využití umělé inteligence a také třeba oblast IT security. Právě tím, jak je železnice univerzální z hlediska každodenního využití, je také pole pro uplatnění inovací neskutečně široké. I pro nás a naše členy jsou právě inovace jednou z priorit letošního roku. Nové výzvy kladou inovace a technologický vývoj železniční dopravy ale také například před školství. Vždyť bez nadsázky se dá říci, že železniční technika si dnes s vyspělostí, technologickou náročností, ale i rychlostí nikterak nezadá s technikou leteckou.

Jak si loni vedly firmy sdružené v ACRI?

Loňský rok dopadl dobře. Firmám sdruženým v Asociaci podniků železničního průmyslu vzrostl meziročně obrat o 7 % na celkových
130 miliard korun. Sektor železničního průmyslu potvrdil stabilní růst, který významně podporují zakázky v zahraničí. Objem exportu byl loni 65 miliard korun. Jsou to výsledky obchodní činnosti za přibližně padesátku firem, které reprezentují drtivou většinu českého železničního průmyslu. Zaměstnávají na 22 000 lidí a na tvorbě HDP Čes­ké republiky se podílejí 1,5 %.

Právě export hraje významnou roli a české podniky a chytré mozky si v řadě zemí považují. Vnímají vás takto i čeští politici?

IMG 9098 resizeAno, česká vláda a další představitelé považují železniční průmysl za významné odvětví ekonomiky a výrazného exportního tahouna. Zvou nás k aktivní účasti na akcích podporujících čes­ký export, které pořádá například Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad vlády nebo Kancelář prezidenta a další instituce. Letos byla první takovou misí cesta do Izraele a Kataru v rámci zahraniční cesty prezidenta Petra Pavla, kde byla potenciálním partnerům prezentována především řešení pro udržitelnou městskou mobilitu. Dalšími zeměmi, kam budou projekty ekonomické diplomacie směřovat v nejbližších měsících, budou Itálie, Maďarsko a Indie. Společnosti sdružené v ACRI vyvážejí více než polovinu své produkce. A tento trend bude pokračovat. S cílem posílit svou pozici na zahraničních trzích zakládají vlastní zastoupení a dceřiné společnosti po celém světě. V současné době takto působí ve více než 20 státech a exportní zakázky železničního průmyslu jsou jedním z tahounů průmyslové produkce a jejího exportu.

Co vás letos čeká, nač zaměříte pozornost?

Podniky železničního průmyslu se budou soustředit na kroky, které směřují k dalšímu růstu produkce. To znamená investice na jedné straně, na straně druhé aktivní přístup k získávání nových zákazníků na stávajících i nových trzích. Poskytneme jim v tom maximální podporu. Budeme se aktivně účastnit obchodních misí do zahraničí, český železniční průmysl podpoříme také na nejvýznamnějším evropském železničním veletrhu InnoTrans, který proběhne letos v září opět v Berlíně. Na ten plánujeme dokonce vypravit pro naše členy a obchodní partnery zvláštní vlak.

Jsme také centrem technické normalizace pro železnici. Naši odborníci se účastní evropských jednání v rámci normotvorby i vlastního překladu norem. Zapojení do procesu technické normalizace je pro naše členské firmy klíčové. Mají tak možnost podílet se na vzniku a obsahu nových norem a současně jistotu, že se vezmou v potaz všechna témata, která považují za důležitá, a je možné tak minimalizovat případné negativní dopady na podnikání. Zároveň také získají přehled o tvorbě technických norem nejen na české, ale i nadnárodní úrovni. Česká republika přebírá velké množství evropských a mezinárodních technických norem do své legislativy. Proto je důležité mít možnost účastnit se procesu tvorby norem již od počátku.

Mohla byste připomenout, co Asociace pro své členy vybojovala, změnila k lepšímu?

Ilustracîniü foto AZîD IMG 1604 resizeOtevřeli jsme spoustu dveří, pomohli jsme při získávání exportních zakázek u nových zákazníků. Snažíme se, aby český železniční průmysl dostával maximální podporu a byl vnímán jako klíčová část naší ekonomiky. Ve spolupráci s UNIFE (Evropská asociace železničního průmyslu) děláme maximum pro to, aby podmínky a podpora pro evropský železniční průmysl byly stejné, jako jsou podmínky pro výrobce z dalších zemí. Čelíme bohužel stále novým výzvám a snahám, zejména například ze strany čínských výrobců, velmi agresivně kvůli státní podpoře opanovat evropský trh. Evropská komise hlídá, aby taková nekalá konkurence nebyla jakkoli zvýhodněna právě například kvůli nepovolené státní podpoře nebo jinému nelegálnímu jednání.

Obecně podporujeme cíle Zelené dohody, které preferují udržitelné mody dopravy, ke kterým železniční a drážní doprava patří právě díky schopnosti poskytnout vysokou přepravní kapacitu, flexibilitu a příznivou cenu při minimálním negativním dopadu na životní prostředí a udržitelnost. Velkým tématem je i přesun části nákladu ze silnice na železnici. I zde se snažíme o aktivní roli státu a EU při podpoře motivačních kroků, které mají pomáhat utvářet systém, který bude přetahovat přepravu nákladu ze silnice na ekologickou železnici.

Rozšiřujete členskou základnu, nebo jste takříkajíc na vrcholu kapacit?

Rozšiřovat se už není příliš kam. Máme mezi svými členy skutečně absolutní většinu firem, které se nějak podílejí na výrobě a dodávkách pro železniční průmysl. Zcela otevřeně, tak aby členství dávalo smysl oběma stranám, je důležité, aby skutečně šlo o firmy, které mají podstatnou část výroby zaměřenu na dodávky pro drážní průmysl. Tam samozřejmě nepatří jenom železnice, ale také například odvětví výroby trolejbusů, tramvají, metra, nebo i lanových drah. Přesto ale většina hráčů, kteří se v těchto oborech pohybují, jsou naši členové. Vidí, že být v ACRI je dělá silnějšími. Že mohou profitovat ze společných aktivit, ze společné podpory, která by pro ně jinak byla obtížně dostupná.

Železniční průmysl je odvětví, které voní kovem. Čím to, že je v čele žena? Máte k oboru určitý profesní nebo emoční vztah?

Doprava a logistika mě vždycky zajímaly. Svou kariéru jsem začínala v mezinárodní logistické firmě DHL, v níž také vše stojí na propojení dopravy a technologií, díky čemuž na konci každá zásilka dorazí do správných rukou. No a železniční doprava a průmysl byla oblast tzv. hned vedle. Za dobu působení v ACRI jsem si skutečně prošla takřka vším. Od období, kdy jsme budovali dobré jméno českého železničního průmyslu na nových základech, kdy jsme se učili pohybovat v novém prostředí po vstupu České republiky do EU a kdy český železniční průmysl postupně opět získával na důležitosti jak v ČR, tak v zahraničí. A za tu dobu jsem se skutečně setkala s mnoha stránkami tohoto skvělého oboru, který nejen voní kovem, ale dneska je také na špičce z hlediska inovací a moderních technologií. A co je důležité – firmy mají svůj vlastní vývoj, výrobu a zajišťují i servis pro svoje výrobky a služby. Český železniční průmysl v žádném případě není nějaká druhořadá montovna. Může se pochlubit vyspělou vývojovou a výrobní základnou – produkující prvotřídní drážní techniku a další výrobky. Je to zářný příklad české průmyslové tradice s vysokou přidanou hodnotou.

A cestujete vlakem ráda?

Velmi, a využívám každé příležitosti, kdy to jen jde. Nejen když jedu na jednání za našimi členy, ale také i ve volném čase. Pendluji hodně mezi Prahou a Chocní – což je snad úplně nejvíc trasa, která se dá v ČR označit za ryze železniční, ba přímo pernerovskou. A přestože výstavba dálnice D35 rychle pokračuje, tak autem po ní rychlostí 160 km/h stejně nikdy nepojedu. Proto, když cestuji, je pro mě vlak jednoznačně volba na prvním místě.

Určitě existují studie, na jejichž základě odborníci predikují, jak bude železnice vypadat třeba za 50 let. Můžete naznačit? Změní pojem času, přiblíží světadíly, budou ve vlacích mobilní kanceláře či nemocnice?

2023 Vopalenska Marie foto2Myslím si, že se revolučního vývoje dočkáme mnohem dříve než za 50 let. Železnice jako ekologická a udržitelná mobilita má šanci být páteří veškerého budoucího cestování a pohybu. Pokud se do ní investuje, budují se rychlá spojení, má železnice šanci z části nahradit ne­jen automobilovou, ale i leteckou dopravu. Příklady vidíme v Německu, Rakousku, ve Francii, ale i u nás. Ne všichni si to uvědomují, ale i tady se za posledních 20 let cestování výrazně zrychlilo. Přestože se v ČR zatím jezdí maximálně 160 km/h, dokázala železnice zrychlit natolik, že z Ostravy či Valašska jet na jednodenní služební cestu vlakem a zvládnout to v časově atraktivní dobu, dnes není žádný problém. Rychlá a pohodlná železnice nahradila i v ČR vnitrostátní leteckou dopravu, která při jízdní době Ostrava – Praha tři hodiny vlakem přestala dávat smysl. Ale není to jen o dálkové dopravě, regionální a příměstské železniční systémy v okolí velkých městských aglomerací, propojené na další druhy dopravy, včetně individuální, si také dokázaly v posledních letech získat obrovské množství zákazníků. A v tom je budoucnost služeb na železnici – páteř, která je oporou celého systému mobility s efektivním napojením na ostatní mody dopravy. Páteř, která přepravuje nejen cestující, ale je oporou růstu ekonomiky díky spolehlivé a kapacitní přepravě nákladů a zboží. Budoucnost železniční dopravy je samozřejmě i v technologiích. Vedle zrychlování to jsou technologie, které povedou k modernímu a inovativnímu řízení provozu i vlaků, a třeba se dočkáme doby, kdy z jednoho místa v ČR budou řízeny vlaky v celé síti, které pojedou bezpečně a automaticky jako samořiditelné soupravy podle pokynů z jednoho centrálního řídicího místa. Zajímavé bude určitě sledovat, kam se posunou další služby pro zákazníky. Železnice v tomto udělala také obrovský skok a v České republice patříme dnes z hlediska zákaznických služeb na železnici mezi evropskou špičku.

otázky připravila Eva Brixi