Andrea BednářováAndrea BednářováSvět se mění podle těžko předpokládaného scénáře. Na první pohled by se mohlo zdát, že záležitosti týkající se vztahu k životnímu prostředí, enviromentálním otázkám či ke kvalitě budou odsunuty v řízení firem do pozadí. Opak je pravdou. I na následujícím příkladu lze ukázat, že význam těchto témat naopak stoupá. V jakém slova smyslu? O tom je rozhovor s Ing. Andreou Bednářovou, jednatelkou a ředitelkou firmy ENVIROCONT s.r.o. z Ústí nad Labem, která uspěla v minulém ročníku soutěže Ocenění Českých Podnikatelek:

Poskytujete služby v oblasti podnikové ekologie a integrovaného systému managementu. Co přesně si pod tím můžeme představit?

Cílem je poskytovat služby v oboru podnikové ekologie zaměřené na zajištění shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a energie. V problematice životního prostředí se zabýváme tím, jak nakládat s odpady, chemickými látkami a směsmi, obaly, jak chránit vodu a ovzduší, co je potřeba k prevenci závažných havárií a ekologické újmy.
Zajišťujeme vše, co po našich zákaznících legislativa žádá, zavádění změn právních požadavků do praxe, zpracování odborných dokumentů, provádění školení zaměstnanců, hodnocení shody s legislativou v provozu i z pohledu dokumentace, vedení evidencí, provádění zkoušek vodotěsnosti i zastupování zákazníků při jednání s orgány státní správy či obchodními partnery a zaštítění odbornými způsobilostmi v oblasti životního prostředí.

Hlavní tedy je...

Dodržení souladu s legislativou je základní standard našich služeb. Naší snahou je přinášet zákazníkům přidanou hodnotu v podobě navrhování projektů směřujících k trvalé udržitelnosti a k úsporám finančních prostředků. Nastavujeme procesy, které vedou k předcházení vzniku odpadů, k využívání odpadů, k předcházení používání nebezpečných chemických látek a směsí a v současné době se zaměřujeme především na zvýšení energetické hospodárnosti a úspory energie.
2022 08 10 1Naše služby směřují rovněž k posílení dobrého jména společnosti, neboť především pro mladší generaci je jedním z rozhodujících kritérií při výběru zaměstnavatele právě řešení environmentálních témat potenciálním zaměstnavatelem.
K tomu směřujeme podporou projektů zaměřených na ochranu životního prostředí, které realizujeme ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací již více než 20 let. Naši
zákazníci mají možnost založit si u Ústecké komunitní nadace svůj Firemní dárcovský fond. Zaměstnanci se poté mohou svými preferencemi podílet na výběru podpory konkrétních projektů či neziskových organizací, ke kterým mají nějakou osobní vazbu. Například se projekt realizuje v místě jejich bydliště nebo ve volnočasovém zařízení, které navštěvují jejich děti.
Také své zákazníky vzájemně propojujeme. Již od roku 2014 pořádáme Fóra IMS, jejichž cílem je sdílení příkladů dobré praxe napříč oblastmi, jako jsou životní prostředí, energie, bezpečnost práce nebo kvalita. Na Fóra IMS zveme i odborníky například na oblast řešení reportingu uhlíkové stopy, biodiverzity průmyslových areálů, specialisty na nákup energie a snižování spotřeb energie. Vždy se zaměřujeme na aktuální a klíčová témata.
Co se týká služeb v oblasti integrovaného managementu, zde spolupracujeme se zákazníky při zavádění, udržování i zlepšování systémů environmentálního managementu dle normy ISO 14001, systému energetického managementu dle normy ISO 50001, systému managementu bezpečnosti práce dle ISO 45001 i systému managementu kvality dle ISO 9001. Jde o komplexní celek propojených požadavků norem na ochranu životního prostředí, kvalitu, energie, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a společenskou odpovědnost, který je zakomponován do celkového firemního
systému řízení.

Zaměřujete se velmi často právě na konkrétní požadavky firem týkající se ekologického chování. V čem vidíte rezervy, a co se dá zlepšit takřka bez investic,
třeba jen drobnými změnami či řízením?

Svým zákazníkům nabízíme k realizaci řadu projektů směřujících k udržitelnosti, přičemž podstatná část z nich neklade důraz na nutnost investic, ale na změnu vnímání nejen ochrany životního prostředí, firemní kultury, ale i potřeb zaměstnanců.
Cílem těchto projektů je zapojení zaměstnanců a zvýšení jejich povědomí, zlepšení firemní kultury, dosažení trvale udržitelného rozvoje, a v neposlední řadě i efektivního systému environmentálního a energetického managementu a snížení finančních nákladů.
Pravdou je, že někteří se k tomuto vnímání potřebují myšlenkově naladit a dospět svou vlastní cestou.

Ale to zdaleka není vše.

Pro náš tým se stalo tradicí konání dobra. Třeba v Českém Švýcarsku jsme spolu s našimi rodinami, přáteli a zákazníky zanechali svou stopu. Jako příklad bych ráda uvedla náš poslední projekt z letošního dubna, kdy jsme spolu s jedním ze zákazníků pomáhali při vypouštění 50 000 plůdků lososa obecného do řeky Kamenice v rámci projektu Podpora kriticky ohroženého lososa obecného na území NP České Švýcarsko a rovněž jsme společně darovali 14 000 korun na tento projekt.
Náš tým spolu s týmy některých našich zákazníků svou opakovanou účastí na tzv. Dobroběhu Mattoni 1⁄2Maraton Ústí nad Labem v barvách Ústecké komunitní nadace podporuje dobročinné projekty v regionu Ústí nad Labem a jeho okolí.
Rovněž jsme ve spolupráci s našimi zákazníky a rodinami pomáhali i finančně podpořili obnovu Dolského mlýna, kterou realizuje Občanské sdružení Dolský mlýn. Zúčastnili jsme se úklidu lesa na Střížáku, který se nachází nedaleko sídla naší společnosti. Těší nás, že jsme mohli pomoci při vyčištění meandrovitého toku říčky Chřibská Kamenice. I u tohoto projektu jsme finančně a vlastním zapojením do prací přispěli k zachování přírodních krás pro budoucí generace. Ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací a Národním parkem České Švýcarsko jsme zrealizovali projekt Vracení původních druhů dřevin na území Národního parku České Švýcarsko. K projektu jsme pozvali naše klienty a společně jsme v okolí skalního hrádku Falkenštejn vysázeli více než tisíc sazenic původních druhů dřevin.

2022 08 10 2Zajímavá je vaše cesta k výrobě z odpadového materiálu...

Ano, ráda bych uvedla ještě jeden krásný příklad spolupráce směřující ke změně environmentálního vnímání a k předcházení vzniku odpadů, a to se společností Reformát. Zajímavé je, že s ní jsme navázali spolupráci v době, kdy jeho zakladatelky ještě studovaly vysokou školu. Nadchla mě podpora studentek, které se vrhly do podnikání už při studiích a založily si vlastní společnost, a především to, čím se zabývají. V té době byla naše zakázka jednou z prvních zakázek Reformátu.
Reformát se zabývá výrobou produktů z nevyužitelných materiálů, především z papíru, ale i dalších, a právě některé materiály dodala Reformátu i naše firma. Šlo například o staré vizitky, a také o dřevěné piliny od našeho zákazníka, které byly použity pro výrobu ručního papíru, a ten tvořil desky netradičního záznamníku.
Také jsme ve spolupráci s Reformátem zrealizovali výrobu řady zero waste, šlo o sáčky pro uchování či nákup pečiva, ovoce a zeleniny, které v té době ještě v marketech nebyly k dispozici, neboť standardem bylo používat sáčky mikrotenové. Dalším z řady zero waste byl
tzv. Snack bag, opakovaně použitelný pytlík s uchem na zdravou svačinku do práce, ale i s dalším rozmanitým potenciálem. Snack bag tak někteří zákazníci využili jako sáček na granule pro svého domácího mazlíčka nebo třeba na sušené houby, oříšky či křížaly. Možná bych ještě zmínila nekonečně opakovaně použitelný zápisník, jehož desky byly vyrobeny z nevyužité kůže od našeho dalšího zákazníka. Celý výrobek nádherně voněl a vnitřek byl tvořen z nevyužitých papírů, které každý z nás produkuje každý den, každý si tak může zápisník stránkami doplňovat sám.
Spolupráce s Reformátem přináší radost mně i celému našemu kolektivu. To, co vzniká, předáváme zákazníkům jako ukázku možného využití odpadních materiálů a rovněž jako poděkování za spolupráci. Předání výrobku doprovodíme vždy příběhem o tom, jak a z čeho výrobek vznikal. Některé z příjemců myšlenka zero waste zaujala natolik, že s Reformátem zahájili spolupráci. To mě velmi těší, protože tak se cesta k udržitelnosti naplňuje. Má to i pozitivní vliv na životní prostředí a spotřebu energie. Výrobky se zhotovují v České republice a z materiálů pocházejících z ČR, tím se snižuje uhlíková stopa takového produktu.

Má řízení firmy opravdu vliv i na životní prostředí?

Určitě ano. Například v rámci zlepšování systémů řízení fungují v případě našich zákazníků různé systémy podání zlepšovacích návrhů, které jsou zaměřené i na environment či úsporu energií a lidé jsou za realizované projekty odměňováni.
Někteří naši osvícení zákazníci používají sofistikované procesy pro výběr dodavatelů, kde mají významný podíl při výběru dodavatele environmentální a energetická kritéria a dodavatelé jsou motivováni ke snižování environmentálních dopadů jejich činností na životní prostředí.
V rámci systému environmentálního managementu je dle požadavků normy ISO 14001 kladen důraz na výběr dodavatelů externě realizovaných procesů. Zde pomáháme zákazníkům zavádět environmentální kritéria pro výběr dodavatelů od auditů při výběru do­davatele až po environmentální pokyny pro dodavatele.
Jako klíčovou bych ráda zmínila vazbu na cíle, kde prezentujeme klientům, že finanční úspory například v oblasti snížení zmetkovitosti, zvýšení efektivity výroby nebo zvýšení vytěžitelnosti dopravy mají rovněž velmi pozitivní vazbu i na předcházení vzniku odpadů a snížení spotřeby energií. Vzděláváme je, sdílíme s nimi pozitivní příklady z praxe a snažíme se je vést k tomu, aby se environmentální a energetická témata stala součástí strategického řízení společnosti.

Máte nyní více práce s ohledem na to, co se ve světě děje? Naléhavost týkající se zásobování, šetření, nezávislých zdrojů roste asi rychlostí světla...

Oblast systému energetického managementu dle normy ISO 50001 jsme zařadili do našeho portfolia v roce 2012, kdy spatřilo světlo světa první vydání normy ISO 50001. Věděli jsme, že spotřeba neobnovitelných zdrojů energie úzce souvisí s životním prostředím i s náklady společnosti, čímž se v té době jen málokdo zabýval. Zákazníci, u kterých jsme v té době systém energetického managementu zavedli, získali prvenství v rámci svých celosvětových korporací a dle námi zavedeného systému energetického managementu se poté zaváděly tyto systémy po celém světě. Řada z nich mi poté děkovala, že jsem je přesvědčila, že tento krok má význam v úspoře finančních prostředků.
V říjnu 2012 byla vydána Směrnice evropského parlamentu a rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která ukládala členským státům EU předkládat opatření ke snížení spotřeby energie. Na základě této směrnice byla v ro-
ce 2015 přijata novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energiemi, která dávala velkým společnostem za povinnost buď zpracovat Energetický audit, nebo zavést a certifikovat systém energetického managementu dle normy ISO 50001. V té době jsme měli s tímto systémem dostatek zkušeností, které jsme prezentovali zákazníkům, a ti se poté rozhodli k zavedení systému energetického managementu. Jednoznačnými argumenty byla skutečnost, že jde o ekonomické a efektivní řešení k dosažení shody s legislativou EU a ČR, jeho přínosem je snížení nákladů na energie, je kompatibilní s dalšími systémy řízení, jako je QMS, EMS
nebo v té době ještě OHSAS.
Významným benefitem systému energetického managementu je zohlednění spotřeb energie při nákupu nového zařízení nebo při změnách procesů. Potenciální dodavatelé jsou v rámci poptávkového řízení informováni, že jedním k rozhodujících kritérií je energetická náročnost zařízení. Dále tento systém stanovuje jako povinnost definovat kritéria pro nákup energie. Někteří naši zákazníci nakupují již v současné době 100% zelenou energii.

Byli jste tedy hodně napřed, ale jak to je dnes?

Vzhledem k situaci na trhu s energiemi se v posledním roce zabýváme projekty směřujícími ke zvýšení energetické hospodárnosti ještě intenzivněji, přičemž velkou výhodou je, že zákazníci mají zavedené systémy energetického managementu, a mnozí z nich i detailní systém monitorování spotřeb energie, a tudíž znají detaily svých spotřeb energie na jednotlivých technologiích a v rámci infrastruktury.
Jako klíčový vnímáme právě monitoring energie, který sdělí, kde je potenciál úspor. Rovněž znalost spotřeb energie jednotlivých výrobních zařízení a zařízení infrastruktury je důležitý z pohledu energeticky úsporného nastavení procesů.
Co se týká snížení spotřeb energie ve výrobě, zde je možno realizovat investiční i neinvestiční opatření. Jako jedny z prvních se nabízejí projekty poměrně jednoduché, avšak s vysokou účinností, a to je pravidelný monitoring úniků tlakového vzduchu a jejich následné odstranění. Tento monitoring si provádějí buď zákazníci sami, nebo je realizován externími audity, které detekují i mikroúniky a definují opatření k jejich zamezení i finanční úspory.
Dále se naši zákazníci zabývají projekty inteligentního osvětlení hal či skladových prostor s využitím pohybových čidel. Dnes je již samozřejmostí použití LED osvětlení ve výrobních halách, ale zajímavé je rozšiřování využití LED osvětlení i na venkovních plochách místo použití energeticky velmi náročných halogenových výbojek.
V rámci technologií a infrastruktury je využíváno odpadní teplo z kompresoroven nebo i z technologie na ohřev vody či vytápění.
Důležitá je v tomto směru i osvěta formou vzdělávání zaměstnanců v oblasti úspor energie s cílem snížit plýtvání energiemi nebo zamezit úniku vody. Prezentujeme na konkrétních příkladech úspor přínosy změn chování, které si zaměstnanci našich zákazníků přenášejí i do vlastního chování doma.
V poslední době jsou velmi aktuální fotovoltaické elektrárny na střechách výrobních hal. Ještě před pár lety byl tento projekt téměř bez šance na realizaci kvůli vysokým vstupním nákladům, ale s rostoucími cenami energie už je vše jinak.
Co se týká použití zemního plynu k vytápění, zde jako pomyslnou metu vnímám rozšíření tepelných čerpadel k náhradě vytápění plynovými kotly. Už se rýsuje mezi zákazníky první vlaštovka a jsem přesvědčená, že se tento zdroj vytápění brzy rozšíří.

V čem můžete zájemcům poradit, i když většina jich možná tvrdí, že svoji cestu udržitelnosti zná?

Obsluhujeme více než 90 stálých zákazníků z různých odvětví, od automobilového přes strojírenský až po textilní průmysl. Díky tomu můžeme nabídnout velké množství příkladů dobré praxe a příležitostí ke zlepšování, což je cílem.
Novým zájemcům radíme v oblastech, ve kterých si to přejí nebo po provedení vstupního auditu nalezneme příležitosti ke zlepšení. S našimi stávajícími zákazníky, kteří jsou mnohdy již velmi daleko na cestě k udržitelnosti, spolupracujeme kontinuálně. Jsme ve velmi úzkém kontaktu, máme od nich informace o environmentálních požadavcích mateřských společností či jejich odběratelů a pomáháme jim tyto požadavky realizovat.

Naznačila jste, že odpadové hospodářství je pro vás velké téma. Jak pro české firmy?

Odpadové hospodářství je pro všechny naše zákazníky stěžejní již řadu let, neboť náklady na odstranění odpadů rok od roku rostou, a proto spolu s nimi hledáme cesty k předcházení vzniku odpadů, a pokud odpad vznikne, tak k jeho využití. Pokud pro daný odpad není potenciál dalšího zpracování, je na řadě další projekt, a to Zero landfill čili Nulové skládkování. Některé odpadové společnosti toto nabízejí, avšak musí se počítat s vyššími náklady, což je dáno jednak dopravou na delší vzdálenosti a nákladnějším procesem např. energetického využití odpadů.
A jak to probíhá? Před efektivním nastavením procesu nakládání s odpady se na úvod detailně seznámíme s výrobním procesem. Poté vznikající odpady zařadíme dle katalogu odpadů, navrhneme layout rozmístění vhodných prostředků na soustřeďování odpadů, zpracujeme potřebná označení i vizualizace pro zaměstnance. S našimi zákazníky spolupracujeme při výběru společnosti, které budou odpady předávány za účelem jejich dalšího využití či odstranění. Samozřejmostí je prověření oprávnění dle legislativních požadavků. Vedeme průběžnou evidenci odpadů a zpracováváme Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady či hlášení pro Český statistický úřad. Rovněž zpracujeme dokumenty vyžadované legislativou a zastupujeme naše zákazníky při kontrolách orgánů státní správy.
Důležitým prvkem k úspěšnosti v rámci snižování nákladů na odpadové hospodářství je vzdělávání zaměstnanců našich zákazníků o předcházení vzniku odpadů, třídění odpadů i o tom, jak řešit havarijní úniky. A u našich zákazníků ověřujeme formou auditování proces nakládání s odpady, chemickými látkami i havarijní připravenosti, a to i v případě firem, které vykonávají své činnosti v rámci závodu našeho zákazníka. Jde například o společnosti zajišťující stravování, úklid, logistiku či ostrahu.

Vracejí se klienti? Navazují na získané poznatky, audity, řešení?

Především sázíme na dlouhodobý vztah. S některými zákazníky jsme v kontaktu 10, 15 i více než 20 let a velmi si toho cením. S řadou nadnárodních společností, které zakládají své pobočky v České republice, komunikujeme od doby výstavby daného závodu u nás. A ti, pro něž jsme realizovali jednorázové zakázky, se vracejí, byť tento typ spolupráce je jen okrajový.

Ocenění Českých Podnikatelek je ohodnocení vaší snahy dělat užitečné věci. Motivovalo vás k něčemu?

V rámci projektu Ocenění Českých Podnikatelek jsem zvítězila v kategorii Odpovědné podnikání pod patronací Vodafone. Tím je míněno dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do firemní strategie i každodenních firemních aktivit. Jde o zohledňování dopadů podnikání na životní prostředí a o vytváření společenských a sociálních inovací a změn, které zkvalitňují život lidí, zlepšují veřejný prostor nebo propojují firmy a komunity k veřejnému prospěchu.
Právě ocenění v této kategorii si velmi vážím a mám z něj upřímnou radost. Mám skoro pocit, že bylo mé společnosti i mně osobně ušité na míru. A motivovalo nás k dalšímu projektu. Tím je má spolupráce s progra-mem Můžeš podnikat, která se započala v lednu 2022. Jsem přesvědčená, že díky spolupráci s Můžeš podnikat budu moci svým životním příběhem inspirovat mladé lidi, kteří budou aktivně a vědomě přispívat ke zlepšování kvality života v naší zemi. Můžeš podnikat je totiž spolek podnikatelů, kteří svým životním příběhem vedou studenty k podnika­vosti a podporují je na jejich cestě k samostatnosti.
Mým cílem je dodat studentům odvahu k budoucímu podnikání a ukázat jim, že podnikat může úplně každý. Přednáším na středních školách a po každém semináři se cítím plná energie. Snažím se studentům předat poselství, že každý je designérem svého vlastního života, že každý může dělat naprosto cokoli, ale důležité je, aby ho to bavilo a naplňovalo.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi