Gábina ŠtikováGábina ŠtikováIng. Bc. Dominika Šenková a Ing. Gabriela Štiková jsou manažerky neziskové organizace yourchance o.p.s. Dominika Šenková pečuje o projekt Začni správně pro oblast Čech a působí jako výkonná asistentka projektu Finanční gramotnost do škol. Gabriela Štiková je spoluzakladatelka a předsedkyně správní rady yourchance. Hovořily o současném stylu vedení a manažerské práci směrem ke dvěma celorepublikovým projektům: integračnímu projektu Začni správně určenému pro mladé dospělé opouštějící instituce náhradní rodinné výchovy a Finanční gramotnost do škol, jehož cílem je vytvářet společně se školami funkční systémy výuky finanční gramotnosti a podnikavosti ve školách. Třeba se stanou jejich odpovědi podnětem k zamyšlení, inspirací, nápovědou, jak dělat věci jinak či lépe:

Jaká specifika zahrnuje vedení obecně prospěšné společnosti a obou jejích projektů Finanční gramotnost do škol a Začni správně? Přeci jen nejde o korporátní prostředí...

Dominika: Ano, ale je pravda, že nastavení neziskového sektoru se v posledních letech muselo přizpůsobit společnosti a trhu. Když to zjednoduším... dělat dnes jen bohulibou činnost nestačí a s tím souvisí celkové procesování organizace, její vedení a strategie, včetně té marketingové. Pokud chceme plnit své poslání a vizi, je třeba, abychom byli „vidět“ a aby každý z kolegů zcela rozuměl nosné myšlence projektu tak, jako by byla jeho vlastní. Vést tým je potom radost, protože všichni jdeme stejným směrem.

Gabriela: Souhlasím, korporátním světem nejsme, na druhou stranu i v yourchance uplatňujeme business principy vedení firmy. Obě spoluzakladatelky jsme původně vzešly z komerčního světa, proto i yourchance měla od začátku vizi, strategii, CRM systém, procesní strukturu řízení, pracovala s plánem cash flow a využívala další principy, které fungují v komerčních firmách. Atmosféra firmy je velmi otevřená, založená na ploché organizační struktuře. Držíme si ale stále orientaci na výsledek a jsme schopni všem našim partnerům (naše aktivity jsou financované pouze ze sponzorských darů fyzických či právnických osob) doložit, jak s jejich prostředky hospodaříme a k jakým aktivitám jsme je využili.

Popsaly byste své hlavní role v yourchance a jejích projektech Začni správně a Finanční gramotnost do škol?

Dominika: V Začni správně mám manažersky na starost region Čechy a zároveň jsem Gábině k dispozici jako pravá ruka v projektu Finanční gramotnost. Naše projekty Začni správně a Finanční gramotnost do škol se skvěle doplňují a na nás s Gábinou je tyto
tendence podporovat a pracovat s nimi jako s celkem.

Gabriela: Jsem společně s kolegyní Janou Merunkovou spoluzakladatelkou yourchance, působím ve správní radě společnosti, v expertních týmech obou projektů, spolupracuji s manažery projektů.

Dominika Šenková photoDominika Šenková A vaše manažerské zkušenosti před yourchance?

Dominika: Od svých pětadvaceti let, tedy od začátku svého profesního života, se pohybuji na manažerských pozicích v oblasti vzdělávání a rozvoje. Stále se učím a Gábina je mojí velkou inspirací.

Gabriela: Moje manažerské zkušenosti jsou z malých a středních firem. Působila jsem také jako konzultantka na několika změnových projektech v nadnárodních společnostech.

V čem spatřujete změnu manažerského vedení v porovnání s dobou před pandemií? Přeci jen je to již rok, co to vše začalo.

Dominika: Působíme po celé republice a naší běžnou interní praxí, a až téměř přirozeností, je pracovat online. Konkrétně u sebe vidím změnu v tom, že neberu náladu a vztahy v týmu jako samozřejmost. Je potřeba stále pracovat na tvůrčím, podporujícím a podnětném prostředí. Zároveň, pokud procházíme turbulentním obdobím vládních nařízení a nejistot, je o to více třeba táhnout za jeden provaz a otevřeně komunikovat následné kroky této tvrdé doby. Usiluji o to, abych pracovala s týmem jako celkem, ale zároveň také s každým individuálně.

Gabriela: Velká část komunikace se odehrává v online světe. Vnímám mnohem větší požadavky na manažery z pohledu nejen manažerské práce, ale i budování kvalitních vztahů, posilování leadershipu a komunikace. V yourchance se ukázala vyšší intenzita komunikace efektivní zejména v první vlně covid opatření, kdy bylo potřeba pracovat více s pocitem bezpečí, se slaďováním osobního a pracovního života i využíváním technologií v každodenním zvládání úkolů. Dokonce vznikl koncept pravidelné online kávy, která je dobrovolná, může se na ni připojit kdokoliv z týmu a povídat si o tom, co mu zrovna leží na srdci. Využíváme i sdílených komunikačních skupin, pořádáme konferenční hovory, online schůzky. Uvědomujeme si však i potřebu osobní psychohygieny. Komunikace v online světě je totiž mnohem náročnější na udržení pozornosti a může svádět ke komunikaci mimo běžnou pracovní dobu.

V jakých časových horizontech aktuálně plánujete? Je to od března 2020 jiné?

Dominika: Minulý rok nás v míře flexibility a rychlosti reakce na měnící se podmínky prověřil a obstáli jsme velmi dobře, z toho čerpáme do současnosti. Já osobně v práci ráda plánuji i rok dopředu. Teď to ale není úplně možné, nikdo z nás neví, jak dlouho budou nejrůznější opatření s ohledem na covid trvat. Svoji práci a interní komunikaci jsme přizpůsobili, jedeme dál a na nic nečekáme. V rámci možností jsme aktivní účastníci změny, která právě probíhá. Jednoduše řečeno plánujeme, ale jsme připraveni pružně reagovat na vnější či vnitřní okolnosti.

Gabriela: Vycházíme z vize yourchance. Strategii máme na pět let, tu dále rozpracováváme na operativní a taktické cíle. Dříve jsme dělali revizi strategie jednou ročně, aktuálně jsme změnili její četnost na čtvrtletí. Potřebujeme být flexibilní a rychle reagovat na to, co se děje okolo nás. Každých čtrnáct dní máme týmové porady a jednou měsíčně potom poradu vedení yourchance s manažery týmů a PR. Vytvořili jsme také expertní týmy obou projektů, které se scházejí v běžném období dvakrát ročně a řeší odborné otázky daného projektu. Aktuálně máme porady expertního týmu po čtrnácti dnech. Na systémové úrovni realizujeme konzultace s naším „advisory boardem“, jehož členové jsou odborníci na dané téma nebo úspěšní podnikatelé, kteří mají prosperující společnosti a prokázali své schopnosti v řízení firmy.

Uvedly byste metody, nástroje při strategickém řízení, které vám v manažerské práci fungují?

Gabriela: V rámci své manažerské práce vycházím z hodnot společnosti, leadershipu, strategie, plánů na dané období i finančního plánování. Jak jsem již uvedla výše, yourchance má nastavenou plochou organizační strukturu a využíváme procesní řízení. Alfou a omegou je práce s manažery a jejich prostřednictvím i s lidmi, které vedou. Jsem pyšná i na to, že máme funkční CRM systém, který usnadňuje sdílení informací napříč firmou.

Dominika: Jedním z klíčových momentů strategického řízení je přenést plán a vizi do realizačního týmu. Konkrétně, aby každý z kolegů porozuměl a přijal za svou nosnou myšlenku a poslání organizace. Aby věděl, kam směřujeme a byl s tím v souladu. Tímto pak každý svým dílem přispívá a vdechuje naší strategii život.

Motivačních nástrojů existuje celá řada. Které jsou pro vás ve vedení lidí nejvíce efektivní?

Dominika: Motivace je červená bavlnka protkaná každou jednotlivou aktivitou. Pracuji s ní už od samého začátku, již při výběru nových kolegů, kde hledám především vnitřní motiv, proč právě my a proč chtějí uchazeči vykonávat tuto konkrétní pracovní pozici. Mít sestavený tým lidí s vnitřní motivací a zápalem pro společnou věc je základ pro dobré fungování. Vnější stimuly, jako finanční ohodnocení či uznání, samy o sobě nefungují.

Gabriela: Rozhodně pracuji s osobní motivací a jedinečností každého v týmu. Hledám jejich silné stránky, které by mohli v rámci týmu i své každodenní činnosti využívat. Vyzdvihuji je navzájem před sebou, aby si každý byl vědom jedinečnosti svého kolegy, vedu je ke kooperaci, nikoliv soupeření. Ví, že každý z nich má v týmu své místo a je důležitý. Občas je popostrčím tím, že jim zvednu pomyslnou laťku o trochu výš, než by to udělali oni sami. Zároveň od nich očekávám náměty, nápady na řešení různých situací a problémů, které v každodenním fungování přicházejí. Podle mého názoru dostávají naši lidé dostatek prostoru k invenci, na druhou stranu očekávám vysokou míru zodpovědnosti a dotahování věcí do konce. Mám ráda synergie, které vznikají v rámci propojování zkušeností a znalostí mezi lidmi v týmu. Dbám hodně na jejich osobní rozvoj, ať už jde o pravidelná školení, přínos firemní knihovny, kterou v yourchance máme, nebo pohovory o jejich dalším směřování v rámci firmy.

Vaše motto zní: „Vedeme lidi k osobní prosperitě“. Co tedy vnímáte jako ideál osobní prosperity každého z nás?

Dominika: Ideál osobní prosperity pro mě znamená hojnost, spokojenost, práci s osobním potenciálem a seberealizaci. A o to v yourchance usilujeme! Pomáháme lidem, aby žili život, který žít chtějí.

Gabriela: Osobní prosperitu chápu jako čtyřlístek v podobě zdraví, přiměřených financí, kvalitních vztahů a naplnění osobního poslání. Zároveň je to něco, co je pro každého z nás velmi osobní téma, protože každý z nás má za výše uvedenými pojmy ve svém životě něco pro něho jinak důležitého. Proto je ideální vzít si papír a tužku a vydefinovat si svoji vlastní osobní prosperitu: v oblasti zdraví, kvalitních vztahů, financí a osobního naplnění. Výhodou osobní prosperity je, že je pro každého, kdo je ochoten převzít zodpovědnost za svůj život a být jeho aktivním tvůrcem.

Je důležité umět skloubit osobní a pracovní život? A proč?

Dominika: Mám ráda práci mentálního kouče Mariana Jelínka, který říká: „Miluj život a chtěj od něj co nejvíc.“ A to u mě platí jak v práci, tak v osobním životě. Pokud dělám to, co miluji, a svůj osobní čas trávím kvalitně, je riziko vyhoření rovno nule.

Gabriela: Pro mě osobně je podstatné, abych byla spokojená. Zároveň to vychází i z mých životních hodnot, kterými jsou zdraví, rodina a seberealizace. Když je člověk zdravý, může všechno. Pečuji o své psychické i fyzické zdraví a vedu k tomu svou rodinu. Rodina je pro mě důležitým stavebním kamenem ke spokojenosti. Proto pečuji o vstřícné a láskyplné vztahy a vytvářím teplo domova, kam se budou chtít všichni vracet. Seberealizaci potřebuji, abych byla spokojená a celistvá, dbám o svůj osobní rozvoj pravidelnými školeními, semináři, četbou knih. Zároveň vedu lidi i celé týmy, pracuji s nimi na jejich cestě za cíli, jsem pro ně motivací, mentorem a snažím se být i vzorem.

V čem je to nyní, v období pandemie, jiné?

Dominika: Myslím si, že pandemie vše zesílila. Už není možné problémy přehlížet nebo se schovávat. Je na nás, jak to uchopíme. Opustili jsme zónu pohodlí, přičemž v každé krizi je ukrytá i příležitost. Vnímám v této souvislosti dva přístupy. První přístup tzv. hurikánový, kdy se ukryji do bezpečí a přečkám, až bouře přejde. Následně vše postavím znovu a pokračuji v životě jako předtím, nic se nezměnilo. Druhý přístup, který je pro tuto dobu výhodnější, je „aktivní účast na změně“. Nyní se nevyplatí čekat, až se pandemie přežene a přát si svět, který známe. Jsme součástí změny a není na co čekat.

Gabriela: V této době jsem velmi docenila mých posledních deset let vysokého pracovního nasazení. Díky nim jsem nyní více paní svého času, a mohu tak mnohem lépe pečovat o rodinu a zároveň se realizovat. Vnímám větší požadavky na osobní organizovanost, včetně plánování si přestávek, kdy dobíjím baterky, a času stráveného společně s manželem, kdy jsme opravdu jen my dva. Uvědomila jsem si i nutnost dalších investic do vzdělání v podobě výcviku, seminářů i knih. Díky vzdělání máme totiž tu nejlepší zbraň, kterou v tuhle chvíli můžeme mít.

Věnujete se vedení více než stovky lidí na interní i externí úrovni. Jakou závěrečnou manažerskou, ale i osobní radu byste poskytla všem lídrům?

Dominika: Pro mě je to jednoznačně víra ve své schopnosti spojená s velkou dávkou pokory a lidského přístupu.

Gabriela: Moc ráda se s vámi podělím o citát od Johna C. Maxwella, který řekl: „Vítězné týmy mají skvělé lídry. Jsou tvořeny správnými lidmi. Hrají, aby vyhrály. Snaží se pomoci k úspěchu ostatním. A stále se snaží zlepšovat.“ Přeji všem ostatním, aby byli inspirací pro vítězné týmy, a mohli tak jejich prostřednictvím dojít k naplnění, neboť velkých cílů se dosahuje jedině tehdy, když se spojí hodně skvělých lidí dohromady. Hodně štěstí!

připravila Renata Majvaldová