Lenka Vokaücîovaü Relationship Manager ManpowerGroupŽeny mohou a chtějí pracovat, mají ty správné požadované dovednosti. Často ale svůj potenciál nedokážou v práci realizovat z důvodu nedostatečné flexibility nebo podpory od zaměstnavatele.

Jejich postavení na trhu práce je složité – stále ještě nejsou rovnoprávně odměňovány a jejich posouvání v kariéře je náročnější. V současné době nedostatku zaměstnanců, zvláště těch kvalifikovaných, je to mrhání jejich potenciálem. Ženy tvoří největší skupinu na trhu práce, která je často nedoceněná a nejsou jí dány vhodné podmínky.

Situace na trhu práce
Na trhu práce se nejen vlivem pandemie koronaviru, ale také s příchodem nové mladé generace Z mění preference a hodnoty v práci.
Lidé na všech pozicích, od výrobní linky po zaměstnance na home office, požadují vyšší míru flexibility, spravedlivou mzdu a stále větší autonomii. Ale ne všem firmám se chce měnit zaběhlé pořádky.

Do toho vstupuje nedostatek pracovní síly téměř ve všech odvětvích. Dvě třetiny zaměstnavatelů se v České republice potýkají s problémy při obsazování nových pozic. Populace stárne, počet seniorů, kteří budou potřebovat péči, se zvyšuje. Zároveň zde máme velkou skupinu žen, které by rády pracovaly, ale potřebovaly by k tomu změnit určité podmínky. Na první pohled se nabízí jednoduché řešení – přizpůsobit pracovní trh více ženám. Ale je to opravdu tak snadné?

Překážky v kariéře žen
Pokud se zeptáme žen, co v práci chtějí, odpovídají, že klíčová je pro ně rovnost na pracovišti, a to bez ohledu na věk nebo pohlaví. Velkou roli hraje flexibilita, možnost stanovit si začátek a konec pracovní doby, možnost částečných úvazků a home office, více dnů dovolené, a v neposlední řadě s tím vším spojený well-being.

Budoucnost práce se netýká jen technologií, robotiky nebo strojového učení. Musí se také zaměřit na rodiny, nabídnout pečujícím osobám flexibilitu, v hodnocení práce upřednostnit výkon před přítomností na pracovišti, a přilákat a udržet ty nejlepší a nejschopnější zaměstnance, ať už muže, nebo ženy. Právě vzhledem k tomu, že ženy se také většinou starají o chod domácnosti a více se angažují v péči o děti či staré rodiče, nemohou svůj pracovní potenciál dostatečně realizovat. Brání jim v tom již zmíněné pevné nastavení pracovní doby, výše úvazku nebo nemožnost práce na home office.

S home office to však není tak jednoduché. Práce z domova sice přináší flexibilitu, produktivitu a větší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, zároveň se ale ženy, které pracují z domova, potýkají s několika problémy. První je společenský stereotyp, kdy je péče o domácnost a děti či starší rodiče vnímána jako výlučně ženská práce. Kariérní růst žen může také ovlivnit omezený přístup k networkingovým příležitostem, jako jsou schůzky, meetingy a vzdělávací akce, nedostatek viditelnosti a uznání, nebo nedostatek podpory a mentoringu.

Nerovnoprávnost na pracovišti
Ženy na českém trhu práce mají pocit, že pro ně firmy nedělají dost: cítí se vyhořelé, nedoceněné, a někde i podhodnocené. Pokud žena vyřeší situaci týkající se časového skloubení všech povinností, stále ještě nemá vyhráno. Začne narážet na nerovné podmínky na pracovišti, na nerovné finanční ohodnocení a na tzv. skleněný strop v kariérním postupu.

Co se týče rovnocennosti mezd, podle posledního reportu Gender Pay Gap Report z roku 2023, který sleduje nejen rovné odměňování a manažerské příležitosti, ale také možnosti dalšího rovného přístupu například v oblasti politického vlivu, Česká republika obsadila v hodnocení rovné odměny naprosto tristní 104. místo na světě s indexem 0,587, který značí, že pouze 58,7 % žen dostává rovnou odměnu za srovnatelnou práci. Předpokládaný celkový příjem žen je v ČR o 20 % nižší než u mužů.

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi pak v ČR také minimálně sledujeme počet žen v managementu a na seniorních pozicích. Čím větší firma, tím větší mají šanci ženy získat seniorní/manažerskou pozici, tím větší je však také pravděpodobnost nerovné mzdy. Podle celkového srovnání rovnosti mezi muži a ženami jsme v České republice na předposledním, 35. místě z 36 evropských zemí, za námi je už pouze Kypr.

Pro zajímavost, nejlépe se v rovnosti mužů a žen celosvětově profiluje Island, který odstranil více než 90 % rozdílů, následován dalšími skandinávskými zeměmi, jako je Norsko a Finsko, z dalších zemí pak Nový Zéland. V Evropě jsou na špičce nejen severní či západní země, ale také Albánie (11. místo), Slovinsko (17. místo) nebo Srbsko (19. místo). Česká republika zůstává na samém chvostu hodnocených zemí a bohužel se její umístění rok od roku zhoršuje.

Jak mohou firmy situaci zlepšit
V práci jsou rozdíly mezi muži a ženami způsobeny a ovlivněny mnoha faktory, mezi které patří dlouhodobé strukturální překážky, vliv socioekonomické a technologické transformace nebo vliv ekonomických změn. Stále více žen pracuje na vedoucích pozicích, ale jejich kariéra a možnosti jsou ovlivněny tím, jaká jsou na ně kladena společenská očekávání, jak se k jejich práci staví legislativa (mateřská dovolená apod.) nebo jaké jsou možnosti péče o děti (dětské skupiny, školky a jiná zařízení).

Abychom ve světě práce mohli dosáhnout rovnosti a spravedlnosti, je potřeba, aby se zaměstnavatelé zasadili o změnu. Zde je několik způsobů, jak mohou firmy ženám pomoci překonat překážky např. při vstupu na trh práce, při jejich kariérním růstu, v rovném odměňování a dalších oblastech, a aby se jednou pomocí (např. nabídkou home office) neprohluboval problém v jiné oblasti (např. nepřítomnost na meetingu, školení apod.). Změna by tedy měla být komplexní a řešit celý kontext, ne pouze jednotlivosti. Měla by současně zahrnovat tyto body: více žen v pracovních týmech a na vedoucích pozicích; zohlednění klasických překážek v kariérním postupu žen (nedostatek vzorů, kariérní postupy nastavené podle genderu a omezení přístupu k síti kontaktů „vlivných“ lidí); upravení neflexibilních pozic na flexibilní (možnost home office) a aktivní rovnocenné vnímání práce z domova prováděné muži a ženami; vytvoření podmínek pro dostatek zkušeností potřebných k nástupnictví ve vedení týmů či firem; změny musí začít „nahoře“ a musí být vidět; rovnocenné zapojení žen musí být jednou z priorit, která vyžaduje čas, pozornost a disciplínu; hodnocení práce zaměřené na výstupy; demonstrace toho, že i krátká školení a posílení stávajících dovedností mohou vést k rychlejšímu přechodu na vyšší pozici; podpora učení se novým dovednostem; zaměření na měkké dovednosti.

Lenka Vokáčová,
Relationship Manager ManpowerGroup